tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

(usługa dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka
NIP: 966-05-91-437

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przewiezieniu uczniów z terenu Gminy Czarna Białostocka do Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej oraz rozwiezieniu po zakończeniu zajęć, w ustawowych dniach nauki szkolnej z wyłączeniem sobót, niedziel i przerw w nauce, w okresie roku szkolnego 2014/2015 tj. od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. Długość trasy 41,4 km. Liczba dowożonych uczniów – 72.
2. Wykaz miejscowości (przystanków) z których zabierane będą dzieci:
a) Kurs I (42 uczniów)
Klimki,
Wólka Ratowiecka
Ruda Rzeczka
Złotoria
Złota Wieś
Ogóły
Czarna Wies Kościelna, ul. Ratowiecka
b) Kurs II (29 uczniów)
Karczmisko,
Kosmaty Borek
3. Wykaz miejscowości (przystanków) do których odwożone będą dzieci:
a) Kurs I (29 uczniów)
Karczmisko,
Kosmaty Borek
b)Kurs II (42 uczniów)
Czarna Wieś Kościelna, ul. Ratowiecka
Ogóły
Złota Wieś
Złotoria
Ruda Rzeczka
Wólka Ratowiecka
Klimki

(kursy poranne odbywać się będą w godzinach 6:50 – 7:50, zaś popołudniowe 14:00 - 16:00 – szczegółowy harmonogram dowozu oraz odwozu uczniów ustalony zostanie z Wykonawcą na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi)

Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pełnosprawnym autobusem, który umożliwi przewóz wymienionej ilości dzieci (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu z bazy i do bazy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest użyć do przewozu uczniów autobusów spełniających następujące warunki:
1) Sprawnych technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137),
2) Posiadających ubezpieczenie OC i NW,
3) Oznaczonych zgodnie z wymogami Prawa o ruchu drogowym,
4) Spełniających wymogi sanitarne,
5) Ogrzewanych w okresie jesienno - zimowym

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie od 1.09.2014 r. do 26.06.2013 r. (183 dni nauki szkolnej)

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: um@czarnabialostocka.pl , faksem na nr 85 713 13 49, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka do dnia 30 lipca 2014 r. do godz. 15:00 (termin dostarczenia oferty Zamawiającemu).
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 11 sierpnia 2014 r. O wynikach i wyborze wszyscy oferenci zostaną poinformowani droga mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Pliki do pobrania:
Pełna ofertaLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: