tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
18 Grudnia 2018
imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)

13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności naszego miasta.
Dzięki inicjatywie mieszkańcy podejmują wspólne działania. Może to być np. poprawa przestrzeni miejskiej, modernizacja skweru lub wydarzenia integrujące mieszkańców, festyny osiedlowe o charakterze kulturalnym, sportowym, ekologicznym. Pomysły muszą się wpisywać w jeden z następujących obszarów:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- rewitalizacji.

Zainicjowanie współpracy wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Czarnej Białostockiej.
Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Czarnej Białostockiej.
Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do dokonania jego analizy, w tym elementy wskazane w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej, jako szczegółowe kryteria oceny:
1) Dane wnioskodawcy - osób reprezentujących mieszkańców lub dane organizacji pozarządowej, jeżeli działa w imieniu mieszkańców;
2) Opis inicjatywy lokalnej;
3) Cel realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
4) Opis miejsca realizacji inicjatywy;
5) Społeczne korzyści wynikające z realizacji inicjatywy lokalnej z podaniem szacunkowej liczby osób, którym będzie służyła;
6) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania;
7) Termin realizacji;
8) Opis stopnia przygotowania realizacji zadania;
9) Rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej, określenie trwałości, powtarzalności działań;
10) Sposób i przewidywany koszt utrzymania efektów inicjatywy lokalnej ze wskazaniem ponoszącego;
11) Forma udziału Gminy, stopień zaangażowania środków budżetowych;
12) Szacowany koszt realizacji inicjatywy ze wskazaniem wkładu finansowego, rzeczowego oraz pracy społecznej Wnioskodawcy oraz łączna liczba osób uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej, łączna liczba zadeklarowanych godzin pracy społecznej, opis deklarowanej pracy społecznej z podaniem jej szacunkowej wartości.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych na realizację zadania. Każdy wniosek jest oceniany zgodnie ze szczegółowymi kryteriami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej, tj. zgodności wniosku z lokalnymi potrzebami mieszkańców, zasięgu społecznego, ilości beneficjentów zadania, udziału finansowego, rzeczowego i własnego Wnioskodawcy, stanu przygotowania zadania, zaangażowania środków budżetowych, kosztów eksploatacji, trwałości. Ostatecznego wyboru spośród złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, które uzyskały wymagane minimum punktów dokonuje Burmistrz Czarnej Białostockiej. Warunki współpracy określa stosowana umowa.

Zarządzenie Burmistrza Czarnej Białostockiej 353/18 określające wzór wniosku, umowy i sprawozdania.

Uchwała nr XL/282/18 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1598) ze zmianą wprowadzoną uchwałą zmieniającą nr XLIII/305/18 z dnia 12.06.2018 r.


Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)
20 listopada (wt.)

20 grudnia (czw.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: