tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781) uczniom niżej wymienionych szkół przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne.

Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dla każdego ucznia oddzielnie a uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2011 roku (tzn. że wnioski będą przyjmowane od 01 – 15 września), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2011 roku (tzn. że wnioski będą przyjmowane od 01-15 października)

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- zamieszkują na terenie gminy Czarna Białostocka,
- rozpoczynają lub kontynuują naukę w niżej wymienionych placówkach,
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,-zł netto
- Stypendium szkolne przysługuje:

1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:
- uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, policealna),
- uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, policealna)
- słuchaczowi publicznego i niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych,
- słuchaczowi publicznego i niepublicznego kolegium nauczycielskiego
- słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych.
2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:
- wychowankowi publicznego i niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
- wychowankowi publicznego i niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- uczniowi szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych.

Członkami rodziny są: małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny.
Przy wyliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu. Wyjątek stanowią: rodzice bez stałych źródeł dochodu, osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia, jedno z rodziców niepracujące i pobierające zasiłek z tytułu wychowania dzieci.
Miesięczny dochód w gospodarstwie rolnym wynosi 207,- zł z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia nie może być niższa miesięcznie niż 72,80 i nie może przekraczać miesięcznej kwoty 182,-zł
Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium w danym roku szkolnym nie może przekraczać kwoty równej 1820,-zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie może przekraczać 1638,-zł.

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, pok. Nr 6 lub pod nr tel. (085) 7131360.

pobierz wniosekLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: