tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie - Przedsiębiorstwo Komunalne

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
( poniżej 60 000 euro )

"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. 16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62 tel./fax (085) 7 101 719; e-mail:pk@serczer.pl; www.pk.czarnabialostocka.pl ogłasza drugi przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia w Czarnej Białostockiej oraz modernizację gminnej sieci wodociągowej.

1. Przedmiot opracowania „Zaprojektowanie technologii uzdatniania wody wraz z doborem urządzeń oraz zaprojektowanie dystrybucji wody na terenie Gminy Czarna Białostocka ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody na podstawie opracowanej "Koncepcji budowy Wodociągu Grupowego w Gminie Czarna Białostocka".
2. Zakres rzeczowy zamówienia zgodny z pkt. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania ofert częściowych.
5. Złożona oferta musi dotyczyć całościowego wykonania zadania.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł ( pięć tysięcy ) przed terminem składania ofert tj. do 18.12.2009r do godz. 1000 ( wiążąca jest data wpływu ) na konto Zamawiającego.
7. Szczegółowe warunki dotyczące wadium oraz kryterium oceny ofert i terminu związania ofertą są ujęte w SIWZ.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w "Przedsiębiorstwie Komunalnym" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka do dnia 18.12.2009r do godz. 10.00 z opisem oferta na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW".
9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2009r o godz.1030 w świetlicy "Przedsiębiorstwa Komunalnego" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przeprowadzonego przetargu bez podania przyczyn.
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenie, wykaz wykonywanych usług i wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia do nieodpłatnego pobrania w sekretariacie "Przedsiębiorstwa Komunalnego" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka w godz.8.00-14.00 w dni robocze w terminie do 7 dni przed terminem składania ofert lub na stronie internetowej www.pk.czarnabialostocka.pl
12. Zamawiający umożliwia wgląd do opracowanej "Koncepcji budowy wodociągu grupowego w Gminie Czarna Białostocka" w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem składania ofert.
13. Wszelkich informacji dotyczących przetargu w imieniu Zamawiającego udziela Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Mirosław Sosnowski tel./fax (085) 7 102153; tel. kom. 609 855 898 e-mail: wodociągi-czb@serczer.plLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: