tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
17 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce

Stypendia dla uczniów i studentów (słuchaczy) za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222, poz. 2268).

Stypendium może być przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego i spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest:
• uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
• studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,
2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
• w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
• w gimnazjum co najmniej 4,5,
• w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,
3) uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne:
• jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
• jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
• jest laureatem innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej (w przypadku absolwenta, wniosek zgłasza dyrektor szkoły, w której uczeń uzyskał osiągnięcia edukacyjne).

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.
Do wniosku należy dołączyć:
• kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce za rok szkolny poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
• kserokopię świadectwa za rok szkolny poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
• oświadczenie o zameldowaniu: w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego o stałym zameldowaniu (wzór oświadczenia znajduje się na formularzu wniosku), w przypadku osoby pełnoletniej – kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
• w przypadku studentów (słuchaczy) I roku w terminie do 25 września danego roku należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o rozpoczęciu studiów lub nauki.

Przypominamy, że osoby ubiegające się o stypendium powinny być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym bądź wojewódzkim. Uczniowie, mający znaczące osiągnięcia w konkursach krasomówczych, literackich, muzycznych i plastycznych bądź turniejach tańca, itp. mogą ubiegać się o stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej - wnioski przyjmowane są do 31 października każdego roku (85 74 97 538), natomiast osoby posiadające znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – stypendia sportowe - wnioski przyjmowane są do 28 lutego każdego roku (85 74 97 486).

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji - tel. (085) 74 97 536.
Adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Sekretariat, gdzie należy składać wnioski, znajduje się pod wskazanym wyżej adresem na III piętrze, w pokoju 314A.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: