tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

UCZEŃ NA WSI

Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie lub obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej"

Gmina Czarna Białostocka przystąpiła do realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" - finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który będzie realizowany do 30 czerwca 2010 roku.

Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się uczeń niepełnosprawny zamieszkujący na terenie wiejskim w Gminie Czarna Białostocka oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) z wyłączeniem możliwości zakupu komputerów,
3) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne)
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym wyżywienie),
3) dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
3) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 r. jest to kwota 1276,00 zł, czyli 120% wynosi 1531,20 zł.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki należy składać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej (pok. 6) w terminie do dnia 30 września 2009r.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4) kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Oświadczenie o wysokości dochodów i wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego są do pobrania na stronie internetowej PFRON-u www.pfron.org.pl oraz Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl Wnioski dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej (pok. 6)

Do pobrania:
Oświadczenie o wysokośi dochodów
Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
Oświadczenie o danych osobowychLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: